آخرین خبرها

فرم های ثبت سمن

سازمان هاي مردم نهاد نوعاً بر اساس مشاركت داوطلبانه اعضاء ، تأسيس و اداره مي شوند و داراي سابقه
طولاني در كشور ما مي باشند . احكام و دستورها و توصيه هاي اسلام ، اولياء دين ، علماء و انديشمندان ،
تاريخ مدوني از مشاركت هاي داوطبانه و يا خير خواهانه در امور اجتماعي و فرهنگي به وجود آورده اند
با اين وجود جلوه هاي تحول يافته زندگي در جامعه امروزي ، افزايش نقش مردم را در امور مربوط به خود
گسترده ، متنوع و موثرتر ساخته و الگوي تحقق مشاركت اجتماعي را در قالب سازمان هاي غيردولتي
مردمي با ويژگيهاي منطبق بر مديريت مشاركتي و اقتضائي ، اصول مبتني بر آزادي انديشه و عمل جمعي اعضاء پديد آورده است .
الگوهاي امروزي تحت عنوان سازمان هاي مردم نهاد مانند مؤسسات خيريه سنتي تنها در حيطه موضوعات محدودي از قبيل رسيدگي به امور محرومين و نيازمندان ، امور فرهنگي ، آموزشي ، درماني ، قرض الحسنه و .. خلاصه نمي گردد بلكه به موارد ديگري از قبيل : دين ، آموزش ، بهداشت ، جوانان ، كودكان ، زنان ، سالمندان ، محيط زيست رشته هاي تخصصي علمي و دهها و شايد صدها موضوع ديگر اشاعه يافته است . امروزه اين باور هر روز قوت بيشتري مي يابد كه در اين سازمان ها مي توانند تأثيرات شگرفي در فرآيند تحولات فرهنگي ، اجتماعي ، گرايشات افكار عمومي و حتي نقش آفريني دولتها ايفاء نمايند .
در اين ميان گرايش جوانان به سازمان هاي مردم نهاد در حد چشمگيري رو به گسترش مي باشد به طوري كه سازمان ملي جوانان در سالهاي اخير با انبوهي از متقاضيان تأسيس اين سازمان ها مواجه بوده است علاوه بر آنكه بسياري ديگر از جوانان بدون مراجعه به اين سازمان و يا ديگر سازمان هاي دولتي به صورت مستقل به تأسيس و يا عضويت در سازمان هايي از اين قبيل مبادرت مي ورزند . امروزه دولت ها با نگرش فراگير ملي با اين تحول شگرف همراه گرديده اند . اين همراهي زماني مؤثر واقع مي گردد كه اولاً پوشش وسيع و كميت بزرگي از جامعه را در سازمانهاي مردم نهاد ساماندهي نمايد . ثانياً اين سازمان ها بتوانند خدمات مفيدي در ارتقاء سطح علمي ، فرهنگي ، بهداشتي و سلامت افراد جامعه ارائه نمايد . تحقق اهداف فوق و گسترش سازمان هاي مردم نهاد ، خصوصاً سازمان هاي مردم نهاد مرتبط با جوانان يكي از اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مي باشد .

مدارک لازم جهت ثبت سازمان مردم نهاد

سازمان های مردم نهاد نوعاً بر اساس مشارکت داوطلبانه اعضاء ، تأسیس و اداره می شوند و دارای سابقه طولانی در کشور ما می باشند . احکام و دستورها و توصیه های اسلام ، اولیاء دین ، علماء و اندیشمندان ، تاریخ مدونی  از مشارکت های داوطبانه  و یا خیر خواهانه در امور اجتماعی و فرهنگی به وجود آورده اندبا …

بیشتر بخوانید »